Begrepp

Asylsökande= En asylsökande är en person som söker beskydd i en främmande stat. Bara en liten del av alla asylsökande beviljas den av FN:s flyktingkonvention fastställda flyktingstatus, som grundar sig på personlig förföljelse. Däremot kan en asylsökande beviljas uppehållstillstånd baserat på skyddsbehov (t.ex. omänsklig behandling hotar i hemlandet) eller av humanitära orsaker (t.ex. återvändo omöjlig på grund av väpnad konflikt eller miljökatastrof).

Diskriminering= Situationer och processer där en person hamnar i eller tilldelas en sämre status på grund av sitt etniska ursprung, sitt kön, sin ålder, sin trostillhörighet, sitt funktionshinder, sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering grundar sig inte på hurudana människor verkligen är, utan på de föreställningar och förutfattade meningar som förknippas med dem. Diskriminering handlar om utfrysning med ett uttryckligt budskap om att den diskriminerade är avvikande och mindre värd.

Etnicitet= Varje människa bär på egenskaper, som påverkas av bland annat härkomst, språk, namn, släktskap, bosättningsområde, seder och bruk, ekonomisk ställning, religion och konst. Ingen av dessa egenskaper kan ensam stå för en människas etnicitet. Den egna subjektiva etniska identiteten som medlemmarna av en grupp upplever har stor betydelse.

Flykting= En flykting är en person som beviljats internationellt beskydd utanför sitt hemland. Personen har flytt sitt land på grund av pågående människorättsbrott, krig och oroligheter. En flykting har tvingats lämna sitt land, eftersom det finns grundliga skäl att misstänka att personen i fråga riskerar förföljelse i hemlandet. Orsakerna till förföljelserna och trakasserierna kan vara flyktingens ursprung, nationalitet, religion, samhällsgrupp eller politiska åsikter. I Finlands utlänningslag definieras enbart personer som enligt FN:s flyktingkonvention beviljats asyl och därmed fått flyktingstatus, som flyktingar. I allmänt språkbruk används begreppet flykting ofta om alla som beviljats uppehållstillstånd av humanitära orsaker.

Flyktingförläggning= Flyktingförläggningarna är instanser som tryggar inkvartering, grundläggande utkomst och basservice. Vistelsen på förläggningen är kostnadsfri för asylsökande som saknar inkomster eller egna ekonomiska resurser.

Fördomar= Alla människor bär på fördomar inom sig, både sådana vi är medvetna om och sådana vi är omedvetna om. En fördom kan vara en ogrundad och negativ uppfattning, som vi formar i vårt medvetande, om en annan människa eller en grupp av människor. Föremål för fördomarna är ofta grupper som vi inte har så mycket kunskap om. Fördomar kan ta sig uttryck både genom åsikter och genom känslor.

Immigrant= En person som lämnar eller flyr från sin hemort – ofta utomlands – för att finna nya möjligheter eller säkrare eller bättre framtidsutsikter. Flytten kan vara frivillig eller påtvingad, men ofta handlar det om en kombination som bör innehålla val och restriktioner. (Röda Korsets och Röda Havmånens definition)

Integrering, att bli hemmastadd = Integrering och hemmastaddhet betyder egentligen samma sak, det vill säga att invandrarens individuella utveckling i det nya landet, för vilken målet är att personen ska kunna delta i arbetslivet och i samhällelig verksamhet samtidigt som det egna språket och den egna kulturen bevaras. Däremot refereras integrering ofta till de främjande och stödande åtgärder, resurser och tjänster som myndigheterna ordnar och erbjuder. Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande har varit i kraft sedan 1999. Som arbetslös arbetssökande omfattas invandraren i tre års tid av arbetskraftsbyråns integrationstjänster. Arbetskraftsbyrån gör upp en personlig integreringsplan med varje invandrare. Syftet är att stärka personens språkkunskaper, kunnande och färdigheter inför arbetslivet.

Invandrare, person med invandrarbakgrund (eng. immigrant)= Invandrare är personer som bosätter sig i Finland för ett år eller för en längre tid. Invandrare är alla som flyttar till landet från andra länder, både flyktingar och EU-medborgare. Invandrare som begrepp används ofta för att beskriva flyktingar, asylsökande, immigranter och återflyttare.

Jämlikhet, likaberättigande= En jämlik behandling av människor oberoende av deras nationalitet, sexuella läggning, ålder, kön, funktionshinder eller andra egenskaper förknippade med personen. I sin enklaste form betyder jämlikhet att olikheter accepteras och att människor respekteras sådana som de är.

Kvotflykting= En kvotflykting är en person som av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) beviljats status som flykting och personen anländer till landet inom ramen för statens fastställda flyktingkvot. I Finland fastställs mottagningskvoten årligen av staten. År 2012 är Finlands flyktingkvot 750 personer. Kvotflyktingarna anländer oftast från flyktingläger.

Mångkulturalism= Mångkulturalism innebär jämlik samexistens mellan grupper med olika kulturer och språk. Under den senaste tiden har det också blivit vanligt att tala om mångfald och pluralism, begrepp som hänvisar till beaktande av människors olikheter på ett bredare plan. Utgångspunkten för mångkulturalism och ett pluralistiskt samhälle är att människor är likvärdiga i förhållande till varandra även om de är olika.

Papperslös= En person som inte har de officiella dokument som krävs för vistelse i ett land. Uppskattningsvis finns det 3-8 miljoner papperslösa människor i Europa. Beaktansvärt är att det ofta talas om papperslösa immigranter. Det är viktigt att komma ihåg ordens betydelse för människors verklighetsuppfattning och konstatera att en människa aldrig är olaglig, bara handlingar och verksamheter kan vara olagliga.

Rasism= Traditionellt betyder rasism ideologier och föreställningar som delar in människor i olika raser. Enligt rasistiska ideologier anses vissa raser vara längre utvecklade än andra och det ger dem rätten att överordna sig individer och grupper tillhörande mindre utvecklade raser. Man anser också att personliga egenskaper ärvs från en generation till en annan. Ibland är rasistiskt beteende grovt och brottsligt, ibland dolt bakom finkänslighet och svårt att upptäcka. Hur rasismen tar sig uttryck varierar mellan olika länder.

Xenofobi= Xenofobi betyder främlingsfientlighet eller främlingsrädsla. Främlingsrädsla innebär negativa känslor som varierar i styrka gentemot utlänningar eller andra etniska grupper än den egna.

Återflyttare= Utlandsfinländare som bott en längre eller kortare period utanför Finlands gränser och som återvänder till Finland definieras som återflyttare. I Finland används begreppet återflyttare om före detta och nuvarande finländska medborgare samt om ingermanländare, personer med finländskt ursprung från områden i det forna Sovjetunionen.

Källor:

  • Riktlinjer för Röda Korsets och Röda Halvmånens roll och uppgift i den globala flyttrörelsen
  • Flyktingrådgivningen rf
  • Finlands flyktinghjälp
  • Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet